اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی مرحله گود برداری پروژه ساختمانی گلستان به پایان رسیده و پیمانکار مجری فونداسیون انتخاب شده است.