انتخاب مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره

انتخاب مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره

  مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه کسب و کار سبا منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی، سید محمد صادق الحسینی، به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و بر اساس مصوبه هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه کسب و کار سبا منصوب شد.

همچنین دکتر بهروز خدا رحمی نیز به عنوان رییس هیات مدیره، مهندس محمد مهدی اعلایی، علی‌رضا کدیور و  کریم رشیدی پور به عنوان سایر اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.