مهمانسرای عباسی اصفهان در فهرست خاطرات جمعی یونسکو ثبت می شود

مهمانسرای عباسی اصفهان در فهرست خاطرات جمعی یونسکو ثبت می شود

براساس بخش­هایی از این توافق، همکاری طرفین جهت برگزاری دوره ­های آموزشی و پژوهشی تخصصی عالی بیمه با مشارکت دانشگاه­ های معتبر بین­ المللی با همکاری موثر مرکز آموزش علمی کاربردی سبا پیش­ بینی شده است، قرار است دوره ­های دکترای حرفه ­ای کسب و کار DBA با حضور اساتید بین­ المللی مورد تایید کمیسیون ملی یونسکو در مرکز آموزش علمی کاربردی سبا و دوره ­های دفاع در دانشگاه مورد نظر برگزار شود. همچنین دوره ­های حرفه ­ای کوتاه مدت با گواهی و تاییدموسسات و دانشگاه­ های علمی نیز در حوزه بیمه بین ­الملل برای مدیران عالی بیمه کشور در این مرکز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب