اعضای هیات مدیره

هلدینگ توسعه کسب و کار سبا

هاشم مهریار
هاشم مهریار مدیرعامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : h.mehryar@sabainvest.ir

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

مسیح مشهدی تفرشی
مسیح مشهدی تفرشی نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک : m.mashadi@sabainvest.ir

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

حمید ذوالفقاری
حمید ذوالفقاری رئیس هیات مدیره

h.zolfaghri@sabainvest.ir

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

محمدباقر نوفلی
محمدباقر نوفلی عضو هیات مدیره موظف

پست الکترونیک : m.nofeli@sabainvest.ir

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱