اعضای هیات مدیره

هلدینگ توسعه کسب و کار سبا

محسن احمدی
محسن احمدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

پست الکترونیک : m.ahmadi@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

اژدر اژدری
اژدر اژدری نائب رئیس هیأت مدیره

پست الکترونیک : a.azhdari@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

مسیح مشهدی تفرشی
مسیح مشهدی تفرشی عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : m.mashhadi@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

هاشم مهریار
هاشم مهریار عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : h.mehryar@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

محمدباقر نوفلی
محمدباقر نوفلی عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : m.nofeli@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱