اعضای هیات مدیره

هلدینگ توسعه کسب و کار سبا

هاشم مهریار
هاشم مهریار سرپرست و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : h.mehryar@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

مسیح مشهدی تفرشی
مسیح مشهدی تفرشی عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : m.mashhadi@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱

محمدباقر نوفلی
محمدباقر نوفلی عضو هیات مدیره

پست الکترونیک : m.nofeli@saba-inv.com

تلفن : ۸۸۶۷۸۹۵۶-۰۲۱